زمان: شنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 28 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: دوشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 23 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: پنجشنبه 15 الی 17 - 2 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است