زمان: شنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 21 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: چهارشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 18 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: چهارشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 25 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: یکشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 29 فروردین 1400 برگزار خواهد شد

زمان: دوشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 30 فروردین 1400 برگزار خواهد شد