زمان: سه شنبه‌ها  17 الی 20 - 6 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: دوشنبه‌ها‌  18:30 الی 20:30 - 6 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: شنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: چهارشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: چهارشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: یکشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است

زمان: دوشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است