زمان: (10 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 11 الی 14

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 14 الی  17

جمعه 10 اردیبهشت: 8 الی 12

زمان: (6 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت: 17 الی 20


زمان: (6 ساعت)

پنجشنبه 2 اردیبهشت ساعت 8 الی 11

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 8 الی  11

زمان: (6 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 8 الی 11

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 11 الی  14


زمان: (6 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 14 الی 17

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 17 الی  20

زمان: (8 ساعت)

پنجشنبه 2 اردیبهشت ساعت 12 الی 20