زمان: چهارشنبه 15 الی 18 - 3 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است