زمان: پنجشنبه 15 الی 17 - 2 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است