زمان: پنجشنبه‌ 15 الی 19 - 4 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است