زمان: چهارشنبه‌ها 15 الی 20 - 24 ساعت

این کارگاه در  1 و 8 و 15 و 22 و 29 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد.