زمان: شنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 28 فروردین 1400 برگزار خواهد شد