زمان: دوشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 30 فروردین 1400 برگزار خواهد شد