زمان: چهارشنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 25 فروردین 1400 برگزار خواهد شد