زمان: شنبه 17 الی 20 - 3 ساعت

این کارگاه در 21 فروردین 1400 برگزار خواهد شد