زمان: دوشنبه 17 الی 20 - 9 ساعت

این کارگاه در 6 و 13 و 20 اردیبهشت1400 برگزار خواهد شد