زمان: شنبه‌ها 17 الی 20 - 12 ساعت

این کارگاه در 4 و 11 و 18 و 25 اردیبهشت1400 برگزار خواهد شد.