زمان: پنجشنبه‌ها 17 الی 19 - 6 ساعت

این کارگاه در 2 و 9 و 16 اردیبهشت1400 برگزار خواهد شد.