زمان: سه‌شنبه‌ها 17 الی 20 - 6 ساعت

این کارگاه در 21 و 28 اردیبهشت1400 برگزار خواهد شد.