زمان: یک‌شنبه‌ها 17 الی 20 - 9 ساعت

این کارگاه در 12 و 19 و 26 اردیبهشت1400 برگزار خواهد شد.