زمان: سه‌شنبه‌ها 16 الی 20 - 8 ساعت

این کارگاه در 7 و 14 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد