زمان: (6 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 14 الی 17

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 17 الی  20