زمان: (6 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 8 الی 11

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 11 الی  14