زمان: (10 ساعت)

جمعه 3 اردیبهشت ساعت 11 الی 14

پنجشنبه 9 اردیبهشت: 14 الی  17

جمعه 10 اردیبهشت: 8 الی 12