زمان: دوشنبه‌ها‌  18:30 الی 20:30 - 6 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است