زمان: شنبه 17 الی 20 - 9 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است