زمان: سه شنبه‌ها  17 الی 20 - 6 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است