زمان: دوشنبه 16 الی 20 - 4 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است