زمان: شنبه 16:30 الی 20:30 - 4 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است