زمان: جمعه 8:30 الی 13:30 - 5 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است