زمان: دوشنبه 14 الی 16 - 2 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است